Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/11/2018 Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   08:20, 13:25, 18:30
The Grinch   08:30, 15:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:40, 14:00, 15:40, 19:00, 20:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 13:35, 18:00
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:10, 15:30, 20:00
Thạch Thảo   12:00, 16:50, 21:50
Nhà Của Linh Hồn   13:00, 22:00
21/11/2018 Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   08:20, 13:25, 18:30
The Grinch   08:30, 15:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:40, 14:00, 15:40, 19:00, 20:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 13:35, 18:00
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:10, 15:30, 20:00
Thạch Thảo   12:00, 16:50, 21:50
Nhà Của Linh Hồn   13:00, 22:00
20/11/2018 Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   08:20, 13:25, 18:30
The Grinch   08:30, 15:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:40, 14:00, 15:40, 19:00, 20:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 13:35, 18:00
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:10, 15:30, 20:00
Thạch Thảo   12:00, 16:50, 21:50
Nhà Của Linh Hồn   13:00, 22:00
19/11/2018 Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   08:20, 13:25, 18:30
The Grinch   08:30, 15:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:40, 14:00, 15:40, 19:00, 20:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 13:35, 18:00
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:10, 15:30, 20:00
Thạch Thảo   12:00, 16:50, 21:50
Nhà Của Linh Hồn   13:00, 22:00
18/11/2018 Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   08:20, 13:25, 18:30
The Grinch   08:30, 15:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:40, 14:00, 15:40, 19:00, 20:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 13:35, 18:00
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:10, 15:30, 20:00
Thạch Thảo   12:00, 16:50, 21:50
Nhà Của Linh Hồn   13:00, 22:00
17/11/2018 Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   08:20, 13:25, 18:30
The Grinch   08:30, 15:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:40, 14:00, 15:40, 19:00, 20:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 13:35, 18:00
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:10, 15:30, 20:00
Thạch Thảo   12:00, 16:50, 21:50
Nhà Của Linh Hồn   13:00, 22:00
16/11/2018 Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   08:20, 13:25, 18:30
The Grinch   08:30, 14:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:40, 14:00, 15:40, 19:00, 20:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Dạ Quỷ   10:30, 17:00, 19:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:10, 13:35, 20:00
Thạch Thảo   12:00, 16:50, 21:50