Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:30
The Grinch   08:40, 12:35, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 19:20, 21:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:50, 12:15, 13:35, 15:00, 16:20, 17:45, 19:05, 20:30, 21:50
Thạch Thảo   09:40, 11:40, 13:40, 18:00, 22:15
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
Nhà Của Linh Hồn   10:40, 14:35, 21:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:40, 17:00, 20:00
20/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:30
The Grinch   08:40, 12:35, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 19:20, 21:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:50, 12:15, 13:35, 15:00, 16:20, 17:45, 19:05, 20:30, 21:50
Thạch Thảo   09:40, 11:40, 13:40, 18:00, 22:15
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
Nhà Của Linh Hồn   10:40, 14:35, 21:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:40, 17:00, 20:00
19/11/2018 The Grinch   08:40, 12:35, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 19:20, 21:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:50, 12:15, 13:35, 15:00, 16:20, 17:45, 19:05, 20:30, 21:50
Thạch Thảo   09:40, 11:40, 13:40, 18:00, 22:15
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
Nhà Của Linh Hồn   10:40, 14:35, 21:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:40, 17:00, 20:00
18/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:30
The Grinch   08:40, 12:35, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 19:20, 21:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:50, 12:15, 13:35, 15:00, 16:20, 17:45, 19:05, 20:30, 21:50
Thạch Thảo   09:40, 11:40, 13:40, 18:00, 22:15
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
Nhà Của Linh Hồn   10:40, 14:35, 21:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:40, 17:00, 20:00
17/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:30
The Grinch   08:40, 12:35, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 19:20, 21:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:50, 12:15, 13:35, 15:00, 16:20, 17:45, 19:05, 20:30, 21:50
Thạch Thảo   09:40, 11:40, 13:40, 18:00, 22:15
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
Nhà Của Linh Hồn   10:40, 14:35, 21:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:40, 17:00, 20:00
16/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:30
Dạ Quỷ   09:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:15, 13:10, 15:05, 19:20, 21:15, 21:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:50, 12:15, 13:35, 15:00, 16:20, 17:45, 19:05, 20:00, 20:30, 21:50
Thạch Thảo   09:40, 11:40, 13:40, 18:00, 22:15
The Grinch   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:40, 17:00, 20:00
15/11/2018 Dạ Quỷ   08:50, 09:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 18:50, 20:30, 21:20
The Grinch   09:00, 11:05, 11:45, 13:10, 15:15, 16:25, 17:20, 18:25, 19:25, 21:30
Người Bất Tử   09:10, 13:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:30, 11:50, 14:10, 18:30, 20:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   09:40, 11:50, 14:00, 16:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   16:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   19:00, 20:25, 21:45
Sân Khấu Ánh Sáng   19:40, 21:40
14/11/2018 Dạ Quỷ   08:50, 09:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 20:50, 21:20, 22:10
The Grinch   09:00, 11:05, 11:45, 13:10, 15:15, 16:25, 17:20, 18:25, 19:25, 20:25, 21:30
Người Bất Tử   09:10, 13:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:30, 11:50, 14:10, 18:30, 20:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   16:30