Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
12/12/2018 Gái Già Lắm Chiêu 2   08:15, 10:30, 11:00, 13:00, 13:30, 14:40, 15:45, 16:10, 16:40, 18:00, 18:40, 19:40
Mật Vụ Giải Cứu   08:20, 13:30
Cỗ Máy Tử Thần   08:20, 13:40, 19:00
Huyền Thoại Kung Fu   09:00, 11:15, 16:45
Linh Hồn Bạc 2: Luật Lệ Đặt Ra Là Để Phá Bỏ   09:10, 11:55, 16:55
Mặt Trời, Con Ở Đâu   10:50, 19:10
11/12/2018 Gái Già Lắm Chiêu 2   08:15, 10:30, 11:00, 13:00, 13:30, 14:40, 16:10, 16:40, 18:40, 19:10, 19:40
Cỗ Máy Tử Thần   08:20, 13:40, 16:20, 19:00
Mật Vụ Giải Cứu   08:20
Huyền Thoại Kung Fu   09:00, 11:15, 15:45
Mặt Trời, Con Ở Đâu   10:50
Điệp Vụ XXXL   11:20
Bệnh Viện Oan Hồn   12:50, 17:10
10/12/2018 Linh Hồn Bạc 2: Luật Lệ Đặt Ra Là Để Phá Bỏ   08:10, 10:55, 13:40, 16:25, 19:10
Cỗ Máy Tử Thần   08:20, 11:00, 13:40, 16:10, 16:40, 19:20
Mật Vụ Giải Cứu   08:20, 13:40
Huyền Thoại Kung Fu   08:20, 09:00, 10:35, 12:50, 12:55, 15:05, 17:20, 18:50, 19:35
Mặt Trời, Con Ở Đâu   10:50, 17:25, 19:30
Điệp Vụ XXXL   11:20
Bệnh Viện Oan Hồn   12:50, 17:10
09/12/2018 Gái Già Lắm Chiêu 2   08:20, 12:50, 15:00, 16:00, 17:30, 19:00, 19:45
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   08:30, 11:00, 13:30, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30
Mặt Trời, Con Ở Đâu   08:30, 10:40
Cỗ Máy Tử Thần   08:40, 13:40, 19:00
Linh Hồn Bạc 2: Luật Lệ Đặt Ra Là Để Phá Bỏ   08:50, 11:30, 13:00, 14:20
Huyền Thoại Kung Fu   10:40
Điệp Vụ XXXL   11:20, 16:30
08/12/2018 Gái Già Lắm Chiêu 2   08:20, 12:50, 15:00, 17:30
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   08:30, 11:00, 13:30, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30
Mặt Trời, Con Ở Đâu   08:30, 10:40, 20:00
Cỗ Máy Tử Thần   08:40, 13:40, 19:00
Linh Hồn Bạc 2: Luật Lệ Đặt Ra Là Để Phá Bỏ   08:50, 11:30, 14:20, 18:00
Huyền Thoại Kung Fu   10:40
Điệp Vụ XXXL   11:20, 16:30
Robin Hood 2018   13:00, 15:30
07/12/2018 Linh Hồn Bạc 2: Luật Lệ Đặt Ra Là Để Phá Bỏ   08:10, 10:55, 13:40, 16:25, 19:10
Mật Vụ Giải Cứu   08:20, 13:40
Cỗ Máy Tử Thần   08:20, 11:00, 13:40, 16:20, 16:40, 19:00
Huyền Thoại Kung Fu   08:20, 10:35, 14:55, 19:15
Mặt Trời, Con Ở Đâu   09:00, 10:50, 15:25, 17:30, 19:35
Điệp Vụ XXXL   11:20
Bệnh Viện Oan Hồn   12:50, 17:10
Robin Hood 2018   12:55
Gái Già Lắm Chiêu 2   19:20
06/12/2018 Bệnh Viện Oan Hồn   08:10, 08:40, 17:40, 19:50
Robin Hood 2018   08:30, 13:20, 17:00, 19:00
Điệp Vụ XXXL   08:50, 09:30, 10:20, 11:00, 14:10, 16:00, 19:00
Nam Thần Xe Ôm   10:50
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   11:40
Truy Tìm Tung Tích Ảo   11:50, 16:30
Mật Vụ Giải Cứu   12:40, 13:10, 16:00, 19:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   14:10
Lọ Lem - Chuyện Chưa Kể   15:40
05/12/2018 Bệnh Viện Oan Hồn   08:10, 08:40, 17:40, 19:50
Robin Hood 2018   08:30, 13:20, 17:00, 19:00
Điệp Vụ XXXL   08:50, 09:30, 10:20, 11:00, 14:10, 16:00, 19:00
Nam Thần Xe Ôm   10:50
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   11:40, 19:30
Truy Tìm Tung Tích Ảo   11:50, 16:30
Mật Vụ Giải Cứu   12:40, 13:10, 16:00, 19:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   14:10
Lọ Lem - Chuyện Chưa Kể   15:40