Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 The Grinch   09:15, 13:30, 18:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 11:00, 13:00, 14:15, 15:30, 18:00, 19:15, 20:30, 21:45
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:15, 15:15, 19:30
Thạch Thảo   13:15, 16:15, 21:30
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   17:15
22/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:15, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:15, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:00, 20:45, 21:15, 22:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 14:00, 21:30
The Grinch   09:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:00, 12:30, 16:30, 18:30
Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 22:00
Dạ Quỷ   10:45, 17:10
Người Bất Tử   11:30, 15:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   13:15
Phi Vụ Tiền Giả   14:15
21/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 14:00, 21:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:15, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:15, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 22:00
The Grinch   09:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:00, 16:30, 19:15
Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 22:00
Dạ Quỷ   10:45, 17:10, 21:00
Người Bất Tử   11:30, 15:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Phi Vụ Tiền Giả   12:25, 14:15
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   13:15
20/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:15, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:15, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 14:00, 18:30, 21:30
The Grinch   09:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:00, 12:30, 16:30, 19:15
Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 22:00
Dạ Quỷ   10:45, 17:10, 20:45
Người Bất Tử   11:30, 15:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   13:15
Phi Vụ Tiền Giả   14:15
19/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 14:00, 18:30, 21:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:15, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:15, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:00
The Grinch   09:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:00, 12:30, 16:30, 19:15
Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 22:00
Dạ Quỷ   11:00, 17:10, 20:45
Người Bất Tử   11:30, 15:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   13:15
Phi Vụ Tiền Giả   14:15, 20:00
18/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:15, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:15, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 14:00, 18:30, 21:30
The Grinch   09:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:00, 12:30, 16:30, 19:15, 20:00
Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 22:00
Dạ Quỷ   11:00, 17:10, 20:45
Người Bất Tử   11:30, 15:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   13:15
Phi Vụ Tiền Giả   14:15
17/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 14:00, 18:30, 21:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:15, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:15, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 22:00
The Grinch   09:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:00, 12:30, 16:30, 19:15
Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 22:00
Dạ Quỷ   11:00, 17:10, 20:45
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:30, 15:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Người Bất Tử   13:15
Phi Vụ Tiền Giả   14:15
16/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:15, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:15, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 14:00, 18:30, 21:30
The Grinch   09:45, 13:30, 15:15, 18:30, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:00, 12:30, 16:30, 19:15
Thạch Thảo   10:15, 12:15, 14:45, 16:45, 18:15, 20:00, 21:45
Dạ Quỷ   11:00, 17:10, 20:45, 22:00
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   11:30, 15:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:45
Người Bất Tử   13:15
Phi Vụ Tiền Giả   14:15