Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:45, 12:40, 13:20, 13:50, 14:30, 16:10, 16:40, 17:15, 17:35, 19:00, 19:30, 20:00, 20:25, 21:30, 21:50, 22:20, 22:45
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 23:15
The Grinch   09:15, 15:30, 18:50
Sân Khấu Ánh Sáng   09:40, 11:45, 14:50, 21:00
Thạch Thảo   10:10, 19:20, 23:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:15, 18:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 16:50, 23:05
Người Bất Tử   12:15
Dạ Quỷ   13:35, 16:25
Phi Vụ Tiền Giả   13:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   16:00, 20:50
20/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:45, 12:40, 13:20, 13:50, 14:30, 16:10, 16:40, 17:15, 17:35, 19:00, 19:30, 20:00, 20:25, 21:30, 21:50, 22:20, 22:45
Vũ Điệu Trái TIm   09:10
The Grinch   09:15, 13:40, 15:30, 18:50
Sân Khấu Ánh Sáng   09:40, 11:45, 14:50, 16:30, 21:00
Thạch Thảo   10:10, 19:20, 23:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 16:50, 23:05
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:15, 18:40
Dạ Quỷ   12:25
Phi Vụ Tiền Giả   13:45, 23:10
Người Bất Tử   16:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   20:50
19/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:45, 12:40, 13:20, 13:50, 14:30, 16:10, 16:40, 17:15, 17:35, 19:00, 19:30, 20:00, 20:25, 21:30, 21:50, 22:20, 22:45
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 23:15
The Grinch   09:15, 15:30, 18:50
Sân Khấu Ánh Sáng   09:40, 11:45, 14:50, 21:00
Thạch Thảo   10:10, 19:20, 23:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:15, 13:35, 18:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 16:50, 23:05
Dạ Quỷ   12:25, 16:25
Phi Vụ Tiền Giả   13:45
Người Bất Tử   16:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   20:50
18/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 09:55, 12:00, 12:35, 13:50, 14:30, 14:50, 16:40, 17:15, 17:35, 19:20, 19:30, 20:00, 20:25, 21:30, 22:05, 22:20, 22:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:15, 11:45, 14:50, 21:00
Thạch Thảo   09:20, 14:10, 19:20, 23:00
The Grinch   09:40, 12:30, 12:45, 15:20, 17:20, 18:50, 20:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:15, 13:35, 18:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:35, 16:50, 23:05
Người Bất Tử   16:00
Dạ Quỷ   16:25
Vũ Điệu Trái TIm   23:15
17/11/2018 The Grinch   09:00, 13:10, 15:15, 17:20, 18:20, 18:50, 20:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:45, 12:40, 13:20, 13:55, 14:30, 15:30, 16:10, 17:15, 19:05, 20:00, 20:25, 21:35, 21:55, 22:45
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:15, 16:50, 19:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:40, 14:20, 23:00
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 11:50, 14:20, 21:25
Thạch Thảo   11:00, 12:10, 19:25, 23:25
Phi Vụ Tiền Giả   11:35
Dạ Quỷ   16:25
Vũ Điệu Trái TIm   23:15
16/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:45, 12:40, 13:20, 13:50, 14:30, 16:10, 16:40, 17:15, 17:35, 19:00, 19:30, 20:00, 20:25, 21:30, 21:50, 22:45
Thạch Thảo   09:05, 10:10, 18:35, 19:20, 23:30
The Grinch   09:15, 15:30, 16:30
Sân Khấu Ánh Sáng   09:40, 11:45, 14:50, 21:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:15, 13:35
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 16:50, 23:05
Dạ Quỷ   12:25
Phi Vụ Tiền Giả   13:45
Người Bất Tử   16:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   20:50
Vũ Điệu Trái TIm   23:15