Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
16/12/2018 Người Băng 2   09:00, 12:20, 14:00, 16:30, 18:55
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:10, 10:15, 11:55, 13:30, 14:15, 14:45, 16:05, 17:35, 18:30, 20:00, 20:30, 21:15, 21:50
Gái Già Lắm Chiêu 2   09:30, 13:05, 17:50, 21:00, 22:55
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   09:50, 11:40, 15:20, 17:05, 19:25
Cỗ Máy Tử Thần   10:55
15/12/2018 Người Băng 2   09:00, 12:20, 14:00, 21:20
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:10, 10:15, 11:55, 13:45, 14:15, 14:45, 16:05, 17:35, 19:15, 20:00, 20:30, 22:15
Gái Già Lắm Chiêu 2   09:20, 13:05, 17:50, 22:05, 23:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   09:50, 11:30, 15:20, 19:00
Cỗ Máy Tử Thần   11:00, 16:35
Park Hang Seo: Người Truyền Lửa   17:10
14/12/2018 Người Băng 2   09:00, 12:20, 14:00, 16:30, 18:55, 23:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:10, 10:15, 11:55, 13:30, 14:15, 14:45, 16:05, 17:35, 18:30, 20:00, 20:30, 21:15, 21:50
Gái Già Lắm Chiêu 2   09:30, 13:05, 17:50, 21:00
Park Hang Seo: Người Truyền Lửa   10:30
Cỗ Máy Tử Thần   10:55
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   11:40, 15:20, 17:05, 19:25
13/12/2018 Gái Già Lắm Chiêu 2   09:45, 12:45, 14:20, 17:40, 19:50
Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:00, 10:50, 11:40, 13:00, 14:30, 14:55, 15:50, 16:35, 17:20, 18:30, 19:25, 20:10, 20:45, 22:00
Cỗ Máy Tử Thần   10:20, 13:45
Mật Vụ Giải Cứu   11:55
Huyền Thoại Kung Fu   16:20, 18:40, 22:15
12/12/2018 Cỗ Máy Tử Thần   10:05, 13:20, 14:40, 16:00, 18:45, 20:45
Gái Già Lắm Chiêu 2   10:10, 11:45, 12:45, 14:05, 16:15, 17:50, 19:20, 20:10, 21:25, 22:10
Mật Vụ Giải Cứu   10:35, 15:20, 17:20
Huyền Thoại Kung Fu   11:10, 13:00, 14:55, 19:50, 21:30
Robin Hood 2018   12:20, 18:25
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   14:10, 17:00
11/12/2018 Cỗ Máy Tử Thần   10:05, 13:20, 14:40, 16:00, 18:45, 20:45
Gái Già Lắm Chiêu 2   10:10, 11:45, 12:45, 14:05, 16:15, 20:10, 21:25, 22:15
Mật Vụ Giải Cứu   10:35, 15:20, 22:20
Huyền Thoại Kung Fu   11:10, 13:00, 14:55, 17:50, 19:20, 21:40
Robin Hood 2018   12:20, 18:25
Nam Thần Xe Ôm   12:45
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   14:10, 17:00
Điệp Vụ XXXL   16:25, 19:50
10/12/2018 Cỗ Máy Tử Thần   10:05, 13:20, 14:40, 16:00, 18:45, 20:45
Gái Già Lắm Chiêu 2   10:10, 11:45, 12:45, 14:05, 16:15, 20:10, 21:25, 22:10
Mật Vụ Giải Cứu   10:35, 15:20, 17:20
Mặt Trời, Con Ở Đâu   11:10, 19:15
Robin Hood 2018   12:20, 18:25
Nam Thần Xe Ôm   12:45
Huyền Thoại Kung Fu   13:00, 14:55, 17:50, 19:50, 21:10
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   14:10, 17:00
Điệp Vụ XXXL   16:25, 19:50
09/12/2018 Huyền Thoại Kung Fu   09:10, 13:05, 16:20, 17:50, 20:45, 21:55
Gái Già Lắm Chiêu 2   09:25, 11:15, 12:50, 14:10, 15:25, 17:20, 19:45, 21:25
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   09:45, 14:40, 20:00
Cỗ Máy Tử Thần   10:15, 11:35, 13:25, 16:00, 18:45, 21:10, 22:20
Mật Vụ Giải Cứu   12:10, 18:25
Mặt Trời, Con Ở Đâu   15:00, 19:15, 22:50
Điệp Vụ XXXL   16:25