Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Thạch Thảo   09:30, 13:55, 23:45
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:00, 16:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:25, 10:40, 11:40, 13:15, 14:15, 15:50, 17:25, 18:25, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:35
Sân Khấu Ánh Sáng   12:05, 17:35
The Grinch   15:35
22/11/2018 Thạch Thảo   09:25, 12:50, 19:00, 23:45
Phi Vụ Tiền Giả   09:30, 14:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:45, 10:10, 10:25, 11:55, 12:20, 12:55, 14:30, 14:50, 15:30, 17:05, 17:25, 18:00, 19:15, 19:40, 20:00, 20:30, 21:50, 22:15, 23:05
Sân Khấu Ánh Sáng   10:05, 13:10, 17:25
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:35, 18:15, 22:30
The Grinch   11:20, 17:10
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:00, 15:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:00, 14:15, 15:30, 16:55
Vũ Điệu Trái TIm   20:35, 23:05
21/11/2018 Phi Vụ Tiền Giả   09:30, 14:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:45, 10:10, 10:25, 11:55, 12:20, 12:45, 14:30, 14:50, 15:20, 17:05, 17:25, 18:00, 19:15, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 22:15, 22:35, 23:05
Sân Khấu Ánh Sáng   10:05, 17:25, 21:35
Thạch Thảo   10:15, 12:50, 19:00, 23:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:20, 12:15, 13:00, 14:15, 15:30, 16:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:05, 19:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   14:55, 18:15, 22:30, 23:25
The Grinch   17:10, 21:50
Vũ Điệu Trái TIm   20:35, 23:40
20/11/2018 Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   09:25, 13:00, 14:25, 15:30, 17:00, 19:55
Thạch Thảo   09:30, 10:20, 15:05, 19:00, 23:35
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:10, 10:25, 11:55, 12:20, 12:45, 14:30, 14:50, 15:20, 17:05, 17:25, 17:55, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 22:15, 22:35, 23:05
Sân Khấu Ánh Sáng   10:15, 11:25, 17:25, 21:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:30, 12:15, 19:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:35, 19:15, 23:30
The Grinch   13:15, 17:05, 21:30
Người Bất Tử   15:00
Vũ Điệu Trái TIm   18:00, 23:20
Phi Vụ Tiền Giả   22:25
19/11/2018 Thạch Thảo   09:25, 12:50, 13:50, 19:00, 23:35
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 09:45, 10:10, 11:55, 12:20, 12:45, 14:35, 14:50, 15:20, 15:45, 17:10, 17:25, 17:55, 18:20, 19:45, 20:00, 20:30, 21:00, 22:20, 22:35, 23:05
Vũ Điệu Trái TIm   09:40, 19:30, 23:10
Sân Khấu Ánh Sáng   10:00, 17:25, 21:25
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:35, 11:35, 20:55
The Grinch   11:20, 13:10, 17:10, 21:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:05, 14:30, 17:00, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   14:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:00, 19:15
Dạ Quỷ   23:15
18/11/2018 Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   09:25, 14:30, 17:00, 20:55
Thạch Thảo   09:25, 13:50, 19:00, 23:25
Vũ Điệu Trái TIm   09:40, 19:15, 23:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:45, 10:10, 11:55, 12:20, 12:45, 14:30, 14:50, 15:20, 15:45, 17:05, 17:25, 17:55, 18:20, 19:40, 20:00, 20:30, 22:15, 22:35, 23:05, 23:10
Sân Khấu Ánh Sáng   10:10, 17:25, 21:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:25, 12:15, 15:00, 19:30
The Grinch   11:20, 13:10, 17:10, 21:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:35, 12:35, 20:55
Phi Vụ Tiền Giả   14:55
Dạ Quỷ   23:30
17/11/2018 Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   09:25, 14:30, 17:00, 22:50
Thạch Thảo   09:25, 12:50, 13:50, 19:00, 23:35
Vũ Điệu Trái TIm   09:40, 18:20, 23:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:45, 10:10, 11:55, 12:20, 12:45, 14:30, 14:50, 15:20, 15:45, 17:05, 17:25, 17:55, 19:40, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 22:15, 22:35, 23:05
Dạ Quỷ   10:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:35, 11:35, 19:15
The Grinch   11:20, 13:10, 17:10, 21:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:20, 15:00, 19:30
Phi Vụ Tiền Giả   14:55
Sân Khấu Ánh Sáng   17:25, 21:40, 23:30
16/11/2018 Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   09:25, 11:20, 14:30, 17:00, 22:50
Thạch Thảo   09:25, 12:50, 13:50, 19:00, 23:35
Sân Khấu Ánh Sáng   09:30, 17:25, 21:40, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   09:55
Dạ Quỷ   10:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:10, 11:55, 12:25, 12:45, 14:30, 14:50, 15:20, 15:45, 17:05, 17:25, 17:55, 19:40, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 22:15, 22:35, 23:05
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:35, 15:05, 19:15
The Grinch   11:20, 13:10, 17:10, 21:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:20, 15:00, 19:30
Vũ Điệu Trái TIm   18:20, 23:20