Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:25, 22:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:40, 14:25, 18:10, 21:00
Linh Hồn Tạm Trú   09:55
Hồn Papa, Da Con Gái   09:55, 18:40
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 10:35, 12:10, 13:15, 14:50, 15:30, 15:55, 17:35, 19:45, 20:15, 20:45, 22:25, 22:55
Chị Trợ Lý Của Anh   10:25, 15:50, 18:10, 20:30, 23:25
Người vợ ma   11:20, 23:30 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:15, 19:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:40, 15:10
Căn Phòng Tử Thần   12:45, 21:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:50, 17:00, 19:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:25, 17:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   14:55, 22:50
7 Thi Thể   17:25
21/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:25, 19:30, 23:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:40, 14:25, 18:05, 21:00
Linh Hồn Tạm Trú   09:55, 17:15
Căn Phòng Tử Thần   10:00, 12:55, 22:10
Bộ Ba Quái Nhân   10:05, 10:35, 12:10, 12:45, 13:15, 14:50, 15:25, 15:55, 17:35, 19:45, 20:15, 20:40, 22:25, 22:55
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 15:50, 18:10, 20:30, 23:20
Người vợ ma   11:20, 21:30, 23:30 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:15, 20:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:40, 15:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:25, 17:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   14:55, 22:50
7 Thi Thể   17:25
Hồn Papa, Da Con Gái   18:40
20/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:25, 23:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:40, 18:05, 21:00
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   10:00, 15:15
Bộ Ba Quái Nhân   10:05, 10:35, 12:10, 12:45, 13:15, 14:50, 15:25, 15:55, 17:35, 19:45, 20:15, 20:40, 22:25, 22:55
Chị Trợ Lý Của Anh   10:25, 15:50, 18:10, 19:15, 20:30, 23:20
Hồn Papa, Da Con Gái   10:35, 18:35
Người vợ ma   11:20, 21:30, 23:30 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:05, 14:20, 20:00
Căn Phòng Tử Thần   12:55, 22:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:00, 15:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:25, 16:40
Linh Hồn Tạm Trú   17:15
7 Thi Thể   17:25
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   22:50
19/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:25, 19:30, 23:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:40, 15:05, 21:00, 22:20
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   10:00, 15:15
Bộ Ba Quái Nhân   10:05, 10:35, 12:10, 13:15, 14:50, 15:55, 17:35, 19:45, 20:15, 22:25, 22:55
Chị Trợ Lý Của Anh   10:35, 12:45, 15:50, 17:40, 18:10, 20:00, 20:30
Hồn Papa, Da Con Gái   10:40, 18:35
Người vợ ma   11:20, 21:30, 23:30 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:05, 14:25, 20:00
Căn Phòng Tử Thần   12:55, 22:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:00, 15:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:25, 16:45
Linh Hồn Tạm Trú   17:15
7 Thi Thể   17:25
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   22:50
18/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:25, 19:30, 23:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:40, 14:25, 15:05, 21:00, 22:20
Hồn Papa, Da Con Gái   09:45, 18:35
Linh Hồn Tạm Trú   09:55, 17:15
Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 10:35, 12:10, 13:15, 14:50, 15:55, 17:35, 19:45, 20:15, 22:25, 22:55
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:50, 15:50, 17:40, 18:10, 20:00, 20:30
Người vợ ma   11:20, 21:30, 23:30 Các loại khác
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 20:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:40, 15:10
Căn Phòng Tử Thần   12:55, 22:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:25, 17:00
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   14:55, 22:50
7 Thi Thể   17:25
17/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:50, 12:50, 19:00
Căn Phòng Tử Thần   10:05, 15:15, 17:40, 19:15, 20:45, 22:10, 23:00
Ma Quái   10:20, 23:50
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:20, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:00, 13:50, 14:35, 16:10, 16:45, 18:35, 20:10, 20:50, 23:05
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:50, 12:20, 13:00, 16:55, 20:00
Linh Hồn Tạm Trú   11:05, 17:30, 21:50
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   12:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:35, 15:30, 21:30, 22:30
Bumblebee   14:15
7 Thi Thể   14:40
Hồn Papa, Da Con Gái   15:10, 17:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   18:25, 19:30
16/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:45, 12:50, 19:00
Căn Phòng Tử Thần   10:05, 15:15, 17:40, 19:15, 20:45, 22:10, 23:00
Ma Quái   10:15, 23:50
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:20, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   10:35, 12:00, 13:30, 14:35, 16:00, 16:45, 18:20, 20:15, 20:40, 23:00
Linh Hồn Tạm Trú   10:50, 17:30, 22:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:55, 12:20, 13:05, 16:55, 20:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   12:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:35, 15:30, 19:30, 21:30, 22:35
Bumblebee   14:15, 17:00
7 Thi Thể   14:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:15, 18:25
15/01/2019 Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   09:45, 12:50, 19:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:10, 12:15, 15:55, 17:35
Căn Phòng Tử Thần   10:10, 15:15, 19:15, 20:45, 22:10, 23:00
Ma Quái   10:15, 23:50
Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:00, 13:35, 14:35, 16:45, 18:20, 20:10, 20:40, 23:00
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50, 21:30
Linh Hồn Tạm Trú   10:55, 17:30, 22:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:25, 13:05, 16:55, 20:00
Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:35, 15:30, 19:30, 21:30, 22:30
Bumblebee   14:15, 17:00
7 Thi Thể   14:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:15, 18:25