Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 11:30, 12:15, 14:15, 15:00, 16:30, 17:00, 17:45, 19:45, 20:30
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   09:15, 10:10, 10:50, 11:40, 12:30, 13:15, 14:00, 14:50, 15:35, 16:20, 17:10, 17:55, 18:40, 19:30, 20:15
The Grinch   09:25, 14:30
Thạch Thảo   10:00, 15:15, 22:00
Sân Khấu Ánh Sáng   11:05
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:25, 16:05
22/11/2018 Thạch Thảo   08:40, 11:55, 13:10, 17:20, 22:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:45, 20:30, 21:15
The Grinch   08:50, 14:00, 16:00, 20:15, 22:15
Vũ Điệu Trái TIm   08:55, 15:15, 20:00, 22:25
Dạ Quỷ   10:50, 21:55
Sân Khấu Ánh Sáng   11:00, 14:30, 15:50, 18:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:15, 16:30, 17:55, 18:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   13:25, 19:30, 21:30
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   19:05, 20:00, 21:00
21/11/2018 Thạch Thảo   08:40, 11:55, 13:10, 17:20, 22:05
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:45
The Grinch   08:50, 14:00, 16:00, 20:15, 22:15
Vũ Điệu Trái TIm   08:55, 15:15, 20:00, 22:25
Dạ Quỷ   10:50
Sân Khấu Ánh Sáng   11:00, 14:30, 15:50, 18:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:15, 16:30, 18:45, 19:25, 21:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   13:25, 17:50, 21:40
20/11/2018 Thạch Thảo   08:40, 13:25, 17:20, 22:05
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:45
The Grinch   08:50, 14:00, 16:00, 20:10, 22:15
Vũ Điệu Trái TIm   08:55, 15:15, 20:00, 22:25
Dạ Quỷ   10:50
Sân Khấu Ánh Sáng   11:00, 12:00, 13:15, 14:30, 15:35, 18:00, 19:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:10, 19:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   17:40, 21:45
19/11/2018 Dạ Quỷ   08:35
Thạch Thảo   08:40, 13:25, 16:45, 18:55, 22:15
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:45
The Grinch   08:50, 12:45, 14:45, 20:15, 21:15
Vũ Điệu Trái TIm   09:05, 20:00, 22:25
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:35, 11:50, 21:05, 22:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:05
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:00, 14:10, 15:30
Sân Khấu Ánh Sáng   11:05, 13:05, 18:00, 19:15
Phi Vụ Tiền Giả   15:05
Người Bất Tử   17:40
18/11/2018 Thạch Thảo   08:30, 13:05, 18:45, 22:10
Dạ Quỷ   08:35
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:45
Sân Khấu Ánh Sáng   08:50, 11:05, 13:05, 15:15, 17:15
The Grinch   09:00, 12:45, 14:45, 15:35, 16:45, 19:15, 20:10, 21:15
Vũ Điệu Trái TIm   09:00, 19:50, 22:25
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:05
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:35, 13:20, 20:50, 21:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:55, 17:30
Phi Vụ Tiền Giả   15:05
Người Bất Tử   17:40
17/11/2018 Thạch Thảo   08:30, 12:50, 17:10, 18:45, 22:15
Dạ Quỷ   08:35, 13:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 10:15, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 19:00, 19:45, 20:30, 20:55, 21:20, 21:45
Sân Khấu Ánh Sáng   08:50, 13:05, 16:45, 19:20, 22:00
The Grinch   09:00, 12:45, 14:45, 20:15, 20:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:05
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:35, 14:55, 18:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:50, 17:35
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:55
Phi Vụ Tiền Giả   15:05
Vũ Điệu Trái TIm   15:30, 20:00, 22:25
16/11/2018 Thạch Thảo   08:30, 12:50, 17:10, 18:45, 21:30
Dạ Quỷ   08:35, 13:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 10:15, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:45
Sân Khấu Ánh Sáng   08:50, 13:05, 22:30
The Grinch   09:00, 12:45, 14:45, 16:45, 20:15, 22:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:05
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:35, 14:55, 19:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:50, 17:35, 20:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:55
Phi Vụ Tiền Giả   15:05
Vũ Điệu Trái TIm   15:30, 20:00, 22:15
Người Bất Tử   17:40