Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 09:55, 11:55, 14:40, 17:25, 19:05, 20:10, 21:00, 21:50, 22:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:55
Thạch Thảo   11:45, 23:15
Người Bất Tử   12:10
Sân Khấu Ánh Sáng   15:40, 16:55
The Grinch   17:05
22/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:45, 10:55, 13:40, 16:25, 17:30, 19:50, 20:15, 21:15, 21:30, 22:35
The Grinch   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50
Thạch Thảo   10:00, 12:20, 16:45, 23:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:05, 16:45, 19:00
Người Bất Tử   12:10
Phi Vụ Tiền Giả   12:30
Dạ Quỷ   14:25
Sân Khấu Ánh Sáng   14:45, 18:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:05, 22:55
21/11/2018 Dạ Quỷ   09:45, 14:25
The Grinch   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 16:45, 17:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:05, 10:55, 13:40, 16:25, 17:50, 19:10, 19:50, 20:35, 21:15, 21:55, 22:35
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:05, 16:45, 19:00
Người Bất Tử   12:10
Thạch Thảo   12:20, 18:45, 23:15
Phi Vụ Tiền Giả   12:50
Sân Khấu Ánh Sáng   14:45, 20:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:25, 22:45
20/11/2018 Dạ Quỷ   09:45, 14:25
The Grinch   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 16:45, 17:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:05, 10:55, 13:40, 16:25, 17:50, 19:10, 19:50, 20:35, 21:15, 21:55, 22:35
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:05, 16:45, 19:00
Người Bất Tử   12:10
Thạch Thảo   12:20, 18:45, 23:15
Phi Vụ Tiền Giả   12:50
Sân Khấu Ánh Sáng   14:45, 20:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:25, 22:45
19/11/2018 Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:40, 16:45, 19:00
Dạ Quỷ   09:45
The Grinch   09:50, 11:50, 13:50, 15:50, 16:35, 17:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:05, 10:55, 13:40, 14:00, 16:25, 17:50, 19:10, 19:50, 20:35, 21:15, 21:55, 22:35
Thạch Thảo   11:55, 18:35, 23:20
Người Bất Tử   12:05
Phi Vụ Tiền Giả   12:50
Sân Khấu Ánh Sáng   14:40, 20:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:25, 22:40
18/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:10, 11:55, 14:05, 14:40, 17:25, 18:00, 19:20, 20:10, 20:45, 21:20, 22:05, 22:55
The Grinch   09:20, 11:20, 13:25, 15:20, 16:35, 17:20
Dạ Quỷ   09:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:45, 16:50, 19:05
Người Bất Tử   12:00
Thạch Thảo   12:00, 18:35, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   12:55
Sân Khấu Ánh Sáng   14:35, 20:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:35, 22:40
17/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:05, 11:55, 14:40, 17:25, 18:00, 19:15, 20:10, 20:45, 21:30, 22:00, 22:55
The Grinch   09:15, 13:15, 15:15, 16:35, 17:15
Dạ Quỷ   09:40, 14:35
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:10, 16:55, 19:15
Thạch Thảo   11:10, 12:25, 18:35, 23:30
Người Bất Tử   12:00
Phi Vụ Tiền Giả   12:55
Sân Khấu Ánh Sáng   14:35, 20:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:35, 22:50
16/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:10, 10:05, 11:55, 14:40, 17:25, 18:00, 19:15, 20:10, 20:45, 21:15, 22:00, 22:55
The Grinch   09:15, 13:15, 15:15, 16:35, 17:15
Dạ Quỷ   09:40, 14:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:05, 16:50, 18:35
Thạch Thảo   11:10, 12:20, 19:05, 23:30
Người Bất Tử   12:00
Phi Vụ Tiền Giả   12:55
Sân Khấu Ánh Sáng   14:35, 20:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   15:35, 22:50