Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Thạch Thảo   09:20, 11:45, 23:35
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:30, 17:25
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:15, 11:00, 14:00, 15:10, 16:45, 17:55, 19:45, 20:40, 22:30
Sân Khấu Ánh Sáng   11:25
The Grinch   13:05
22/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:30, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05
The Grinch   09:30, 13:55, 20:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:35, 22:45
Vũ Điệu Trái TIm   09:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 10:40, 12:00, 12:35, 13:25, 14:55, 15:30, 16:10, 17:05, 17:40, 18:25, 20:00, 20:25, 21:10, 21:30, 22:25
Thạch Thảo   09:50, 11:35, 13:40, 18:00, 23:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:40, 15:45
Dạ Quỷ   11:50
Phi Vụ Tiền Giả   14:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   15:55, 23:10
21/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:30, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05
The Grinch   09:30, 13:55, 20:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:35, 11:30, 22:45
Vũ Điệu Trái TIm   09:40, 23:30
Thạch Thảo   09:50, 11:35, 13:40, 18:10, 23:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 11:05, 12:00, 12:35, 13:55, 14:20, 14:55, 15:30, 16:45, 17:05, 17:40, 18:25, 19:35, 20:00, 20:25, 21:10, 22:05
Dạ Quỷ   11:50, 22:20
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:45, 18:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   15:55, 20:50, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   22:15
20/11/2018 The Grinch   09:30, 14:00, 18:15, 20:15
Sân Khấu Ánh Sáng   09:30, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:35, 23:40
Vũ Điệu Trái TIm   09:40, 23:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 11:05, 12:00, 12:35, 13:55, 14:55, 15:30, 16:45, 17:05, 17:40, 18:25, 19:35, 20:00, 20:25, 21:10, 22:05
Thạch Thảo   09:50, 11:35, 13:40
Phi Vụ Tiền Giả   11:25, 16:00, 22:15
Dạ Quỷ   11:50, 22:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:25, 21:00, 23:10
Người Bất Tử   15:35, 18:35, 22:45
19/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:20, 11:30, 22:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:30, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05
The Grinch   09:30, 13:55, 15:45, 20:15
Vũ Điệu Trái TIm   09:40, 23:25
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 11:05, 12:00, 12:35, 13:55, 14:55, 15:30, 16:45, 17:05, 17:40, 18:25, 19:35, 20:00, 20:25, 21:10, 22:05
Thạch Thảo   09:50, 11:35, 13:40, 18:00, 23:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:45, 18:35
Dạ Quỷ   11:55, 22:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   14:20, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   15:55, 20:50, 22:15
18/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:30, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:35, 22:45
The Grinch   09:35, 10:30, 13:55, 16:15, 18:00, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:45, 15:25, 18:35
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 11:05, 12:00, 12:35, 13:55, 14:20, 14:55, 15:30, 16:45, 17:05, 17:40, 18:25, 19:35, 20:00, 20:25, 21:10, 22:05, 22:20, 22:55
Thạch Thảo   11:30, 23:55
Dạ Quỷ   11:50
Vũ Điệu Trái TIm   20:50
Phi Vụ Tiền Giả   22:15
17/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:30, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 22:20
The Grinch   09:30, 13:55, 20:15, 22:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:35, 11:30, 22:45
Vũ Điệu Trái TIm   09:40, 20:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 11:05, 12:00, 12:35, 13:55, 14:20, 14:55, 15:30, 16:45, 17:05, 17:40, 18:25, 19:35, 20:00, 20:25, 21:10, 22:05
Thạch Thảo   09:50, 11:35, 13:40, 18:10, 23:55
Dạ Quỷ   11:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:45, 18:35
Phi Vụ Tiền Giả   15:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   23:10
16/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:30, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 22:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:35, 11:30
Vũ Điệu Trái TIm   09:40, 14:30, 21:45, 23:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:50, 11:05, 12:00, 12:35, 13:55, 14:20, 14:55, 15:30, 16:45, 17:05, 17:40, 18:25, 19:00, 19:35, 20:00, 20:25, 21:10, 21:25, 22:05, 22:45
The Grinch   10:00, 13:55, 23:50
Thạch Thảo   10:20, 12:25, 16:55, 19:15
Dạ Quỷ   11:50
Phi Vụ Tiền Giả   15:55