Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 09:20, 10:00, 10:55, 11:20, 12:00, 12:40, 14:00, 14:40, 15:10, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:45, 19:20, 20:00, 20:15, 21:25, 22:00, 22:40, 22:55
The Grinch   08:45, 11:10, 13:05, 15:00, 16:55, 18:50
Thạch Thảo   08:55, 19:50, 23:00
Dạ Quỷ   09:00, 16:30, 20:45
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 13:40, 17:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:25, 10:40, 13:40, 17:55, 23:00
Phi Vụ Tiền Giả   11:20, 13:55
Sân Khấu Ánh Sáng   11:45, 18:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   13:00, 15:40, 18:00
21/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 09:20, 10:00, 10:55, 11:20, 12:00, 12:40, 14:00, 14:40, 15:10, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:45, 19:20, 20:00, 20:15, 21:25, 22:00, 22:40, 22:55
The Grinch   08:45, 11:10, 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45
Thạch Thảo   08:55, 17:50, 19:50, 21:50
Dạ Quỷ   09:00, 16:30, 22:10
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 13:40, 20:50, 22:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:25, 10:40, 13:40, 17:55, 22:40
Phi Vụ Tiền Giả   11:20, 13:55
Sân Khấu Ánh Sáng   11:45, 18:50, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   13:00, 15:40, 18:00
20/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 09:20, 10:00, 10:55, 11:20, 12:00, 12:40, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:30, 18:45, 19:20, 20:10, 20:15, 21:25, 22:00, 22:50, 22:55
Vũ Điệu Trái TIm   08:50, 13:40, 20:50, 22:50
Thạch Thảo   08:55, 19:35
Dạ Quỷ   09:00, 15:25, 16:30, 22:10
The Grinch   09:15, 11:10, 13:05, 15:00, 16:55, 17:40, 18:50, 20:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:25, 10:50, 13:40, 17:55, 22:40
Phi Vụ Tiền Giả   11:20, 13:55
Sân Khấu Ánh Sáng   11:45, 18:50, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   13:10, 15:40
19/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 09:20, 10:00, 10:55, 11:20, 12:00, 12:40, 14:00, 14:40, 15:10, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:45, 19:20, 20:00, 20:15, 21:25, 22:00, 22:40, 22:55
The Grinch   08:45, 11:10, 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45
Thạch Thảo   08:55
Dạ Quỷ   09:00, 16:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:25, 10:40, 13:40, 17:55
Phi Vụ Tiền Giả   11:20, 13:55
Sân Khấu Ánh Sáng   11:45, 18:50, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   13:00, 15:40, 18:00
18/11/2018 The Grinch   08:25, 09:05, 09:50, 11:10, 13:05, 14:05, 15:00, 16:55, 18:05, 20:00, 20:20, 20:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 09:20, 10:55, 11:20, 12:00, 12:40, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:45, 19:20, 20:00, 20:55, 21:25, 21:55, 22:00, 22:15, 22:40, 22:45
Vũ Điệu Trái TIm   08:55, 18:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:00, 11:00, 15:10
Dạ Quỷ   09:00, 16:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:20, 11:45, 14:00, 18:00
Phi Vụ Tiền Giả   11:20
Sân Khấu Ánh Sáng   13:15, 14:00, 16:00, 17:25, 19:00
Thạch Thảo   19:20, 21:25, 23:25
17/11/2018 The Grinch   08:30, 11:10, 13:05, 15:00, 16:05, 16:55, 20:00, 20:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 09:20, 10:25, 10:55, 11:20, 12:00, 13:10, 14:00, 14:40, 15:10, 16:00, 16:40, 17:20, 18:45, 19:20, 20:00, 21:25, 22:00, 22:15, 22:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   08:40, 09:25, 11:45, 18:00
Thạch Thảo   08:55, 09:40, 20:05, 22:10
Dạ Quỷ   09:00, 16:30
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 14:05, 18:50, 22:45
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:00, 15:50, 17:50, 18:50
Phi Vụ Tiền Giả   11:20, 13:55
Sân Khấu Ánh Sáng   13:15, 18:05, 20:50, 21:05
16/11/2018 The Grinch   08:30, 11:10, 13:05, 15:00, 16:55, 19:00, 20:55
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:40, 09:20, 10:25, 10:55, 11:20, 12:00, 13:05, 14:00, 14:40, 15:10, 15:45, 16:00, 16:40, 17:20, 18:45, 19:20, 20:00, 20:35, 21:25, 22:00, 22:15, 22:40, 23:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   08:45
Thạch Thảo   08:55, 20:05, 22:10
Dạ Quỷ   09:00, 16:30
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 13:40, 20:45, 22:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:25, 10:40, 13:40, 17:55, 22:50
Phi Vụ Tiền Giả   11:20, 13:55
Sân Khấu Ánh Sáng   11:45, 18:00, 18:50, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   13:00, 15:40, 18:25