Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/11/2018 The Grinch   10:05, 15:10, 17:10
Phi Vụ Tiền Giả   10:10, 13:05, 20:15, 22:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:20, 11:30, 12:00, 12:45, 14:10, 14:40, 15:30, 16:50, 17:20, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:10, 22:40
Sân Khấu Ánh Sáng   10:35, 12:30, 16:30, 18:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:50, 15:40, 17:55
Thạch Thảo   13:05, 14:25, 23:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:10, 22:50
21/11/2018 The Grinch   10:05, 15:40, 17:40, 19:40
Phi Vụ Tiền Giả   10:10, 13:05, 20:15, 22:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:20, 11:30, 12:00, 12:45, 14:10, 14:40, 15:30, 16:50, 17:20, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40, 22:10, 22:40
Sân Khấu Ánh Sáng   10:35, 12:30, 16:30, 18:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:20, 15:40, 17:55
Thạch Thảo   13:35, 14:25, 23:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:10, 22:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   20:10
20/11/2018 The Grinch   10:05, 15:40, 17:40, 19:40
Phi Vụ Tiền Giả   10:10, 13:05, 20:15, 22:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:20, 11:30, 12:00, 12:45, 14:10, 14:40, 15:30, 16:50, 17:20, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40, 22:10, 22:40
Sân Khấu Ánh Sáng   10:35, 12:30, 16:30, 18:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:20, 15:40, 17:55
Thạch Thảo   13:35, 14:25, 23:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:10, 22:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   20:10
19/11/2018 The Grinch   10:05, 15:40, 17:40, 19:40
Phi Vụ Tiền Giả   10:10, 13:05, 20:15, 22:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:20, 11:30, 12:00, 12:45, 14:10, 14:40, 15:30, 16:50, 17:20, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40, 22:10, 22:40
Sân Khấu Ánh Sáng   10:35, 12:30, 16:30, 18:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:20, 15:40, 17:55
Thạch Thảo   13:35, 14:25, 23:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:10, 22:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   20:10
18/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:10, 10:30, 12:30, 14:30, 19:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:20, 09:55, 11:10, 12:00, 12:40, 13:55, 14:40, 15:25, 16:40, 17:20, 19:25, 20:00, 20:30, 21:35, 22:10, 22:40
The Grinch   09:35, 11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35, 20:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:45, 12:00
Thạch Thảo   14:15, 18:20
Vũ Điệu Trái TIm   16:20
Người Bất Tử   16:25
Dạ Quỷ   18:10, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   20:25, 22:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   23:00
17/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:10, 10:30, 12:30, 14:30, 19:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:20, 09:55, 11:10, 12:00, 12:40, 13:55, 14:40, 15:25, 16:40, 17:20, 19:25, 20:00, 20:30, 21:35, 22:10, 22:40
The Grinch   09:35, 11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35, 20:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:45, 12:00
Thạch Thảo   14:15, 16:50, 18:20, 23:10
Vũ Điệu Trái TIm   16:20
Dạ Quỷ   18:10
Phi Vụ Tiền Giả   20:25, 22:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   23:00
16/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:10, 10:30, 12:30, 14:30, 17:35, 19:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:20, 09:55, 11:10, 12:00, 12:40, 13:55, 14:40, 15:25, 16:40, 17:20, 19:25, 20:00, 20:30, 21:35, 22:10, 22:40
The Grinch   09:35, 11:35, 13:35, 15:35, 19:35, 20:25
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:45, 12:00
Thạch Thảo   14:15, 18:20
Vũ Điệu Trái TIm   16:20
Người Bất Tử   16:25
Dạ Quỷ   18:10, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   22:30