Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/01/2019 Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:45
Căn Phòng Tử Thần   09:50, 12:00, 15:25, 20:50, 23:00
Bộ Ba Quái Nhân   09:55, 12:30, 13:15, 14:35, 15:05, 17:10, 17:40, 19:45, 20:15, 21:45, 22:20, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:15, 14:10, 15:25, 17:35, 19:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:25, 12:55, 17:30, 20:00, 22:30
Tử Địa Báo Thù   11:40, 13:35
Chị Trợ Lý Của Anh   12:20, 18:10, 20:25, 22:40
7 Thi Thể   16:15
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:30
21/01/2019 Tử Địa Báo Thù   09:45, 13:20
Căn Phòng Tử Thần   09:50, 12:00, 20:50, 23:00
Bộ Ba Quái Nhân   09:55, 12:30, 14:35, 15:05, 17:10, 17:40, 19:45, 20:15, 21:40, 22:20, 22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   10:15, 14:10, 15:25, 19:35
Đại Ca Hóa Soái Ca   10:25, 12:55, 20:00, 22:30
Hồn Papa, Da Con Gái   11:00, 17:15
Người vợ ma   11:40, 15:15, 17:55 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   12:20, 13:40, 15:55, 18:10, 20:25, 22:40
7 Thi Thể   16:15
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:30
20/01/2019 Tử Địa Báo Thù   08:40, 16:45
Đường Về Nhà Của Cún Con   08:50, 10:55, 14:00, 20:55, 23:10
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   08:55, 10:50, 14:55, 16:50, 18:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:00, 10:00, 11:30, 15:10, 16:05, 17:40, 20:10, 22:40
Bộ Ba Quái Nhân   09:25, 10:35, 12:00, 13:10, 14:35, 15:45, 17:10, 19:45, 22:20
Người vợ ma   12:45, 14:45 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   18:20, 20:35, 22:50
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:35
7 Thi Thể   18:40, 20:55, 23:00
Căn Phòng Tử Thần   20:40, 22:50
19/01/2019 Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   08:50, 10:45, 13:50, 16:00, 19:10, 21:05
Chị Trợ Lý Của Anh   09:00, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 13:15, 14:10, 21:05, 23:10
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:10, 11:40, 15:20, 16:15, 17:50, 20:20
Bộ Ba Quái Nhân   09:25, 11:15, 12:00, 14:35, 16:35, 17:10, 19:45, 22:20, 22:45
Căn Phòng Tử Thần   10:00, 11:05, 17:55, 22:40
Tử Địa Báo Thù   12:40
Người vợ ma   14:00, 14:35 Các loại khác
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:45
7 Thi Thể   23:00
18/01/2019 Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:00, 20:55
Đại Ca Hóa Soái Ca   09:10, 10:00, 11:40, 12:30, 15:00, 16:15, 20:00, 22:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:25, 09:55, 12:00, 13:00, 14:35, 15:35, 17:10, 19:45, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   10:10, 14:30, 16:40, 22:50
Tử Địa Báo Thù   11:00, 16:35
Đường Về Nhà Của Cún Con   12:20, 14:10, 18:50, 21:05, 23:10
Người vợ ma   12:35, 14:35 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   17:35
Chị Trợ Lý Của Anh   18:10, 20:25, 22:40
7 Thi Thể   18:30, 20:45, 23:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:45
17/01/2019 Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:50, 18:05
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 11:55, 14:00, 19:00, 21:05, 22:40
7 Thi Thể   10:00, 11:15, 13:30, 14:35, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:45
Chị Trợ Lý Của Anh   10:50, 11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 20:05, 20:45, 22:20, 23:00
Hồn Papa, Da Con Gái   12:15, 15:25
Linh Hồn Tạm Trú   13:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:05, 17:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   15:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   16:05
Căn Phòng Tử Thần   16:50, 18:20, 20:00, 20:30, 22:10, 23:10
16/01/2019 Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:50, 18:05
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 11:55, 14:00, 19:00, 21:05, 22:40
7 Thi Thể   10:05, 11:15, 12:20, 13:30, 14:35, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:45
Chị Trợ Lý Của Anh   10:55, 11:45, 14:00, 15:30, 16:15, 18:30, 20:05, 20:45, 22:20, 23:00
Linh Hồn Tạm Trú   13:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:10, 17:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   15:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   16:05
Căn Phòng Tử Thần   16:50, 18:20, 20:00, 20:30, 22:10, 23:10
15/01/2019 Đường Về Nhà Của Cún Con   09:50, 11:55, 14:00, 19:00, 21:05, 22:40
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   09:50, 18:05
7 Thi Thể   10:05, 11:15, 12:20, 13:30, 14:35, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:45
Chị Trợ Lý Của Anh   10:55, 11:45, 14:00, 15:30, 16:15, 18:30, 20:05, 20:45, 22:20, 23:00
Linh Hồn Tạm Trú   13:00
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:10, 17:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   15:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   16:05
Căn Phòng Tử Thần   16:50, 18:20, 20:00, 20:30, 22:10, 23:10