Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:35, 12:15, 15:00, 17:45, 20:30, 23:15
The Grinch   15:30
22/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:25, 11:35, 13:05, 14:20, 15:50, 17:15, 20:00, 22:45
The Grinch   09:30, 11:15, 16:05
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 14:25, 18:10
Thạch Thảo   10:20, 14:55, 18:35
Người Bất Tử   11:55, 16:25, 20:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:30
Phi Vụ Tiền Giả   13:20, 19:25
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   17:05
21/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:25, 11:35, 13:05, 14:20, 15:50, 17:15, 19:00, 20:00, 20:45, 21:45, 22:45
The Grinch   09:30, 11:15, 16:05
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 14:30, 18:10
Người Bất Tử   09:55, 11:55, 16:25, 20:15, 22:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:30
Phi Vụ Tiền Giả   13:20, 19:25, 22:05
Thạch Thảo   15:00, 18:35
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   17:05
20/11/2018 The Grinch   09:30, 16:05
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:25, 11:35, 13:05, 14:20, 15:50, 17:15, 19:00, 20:00, 20:45, 21:45, 22:45
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 11:15, 14:25, 15:05, 18:10
Người Bất Tử   09:55, 11:55, 16:25, 20:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:30
Phi Vụ Tiền Giả   13:20, 19:25, 22:05
Thạch Thảo   15:00, 18:35
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   17:05
19/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:25, 11:35, 13:05, 14:20, 15:50, 17:15, 19:00, 20:00, 20:45, 21:45, 22:45
The Grinch   09:30, 11:15, 16:05
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 14:25, 18:10
Thạch Thảo   10:20, 14:55, 18:35
Dạ Quỷ   12:05
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:30
Phi Vụ Tiền Giả   13:20, 19:25
Người Bất Tử   16:25, 20:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   17:05
18/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:25, 11:35, 13:05, 14:20, 15:50, 16:20, 17:15, 19:00, 20:00, 20:15, 20:45, 21:45, 22:45, 23:15
The Grinch   09:30, 11:15, 14:55, 16:00, 18:05
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 14:25, 18:40, 21:20
Thạch Thảo   10:10, 19:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:05, 17:00
Phi Vụ Tiền Giả   12:20, 23:00
Người Bất Tử   13:20
17/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:25, 11:35, 13:05, 14:20, 15:50, 16:20, 17:15, 19:00, 20:00, 20:15, 20:45, 21:45, 22:45, 23:15
The Grinch   09:30, 11:15, 16:00, 18:05
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 14:25, 18:40, 21:20
Thạch Thảo   10:10, 14:55, 19:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:05, 17:00
Người Bất Tử   12:20
Phi Vụ Tiền Giả   13:20
16/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:25, 11:35, 13:05, 14:20, 15:50, 16:20, 17:15, 19:00, 20:00, 20:15, 20:45, 21:45, 22:45, 23:15
The Grinch   09:30, 11:15, 16:00, 18:05
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 12:30, 14:25, 18:40, 21:20
Thạch Thảo   10:15, 14:40, 19:15, 23:25
Dạ Quỷ   12:05
Người Bất Tử   13:20
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   16:50