Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:55, 09:45, 11:45, 12:35, 14:40, 16:50, 17:35, 19:45, 20:25, 22:40, 23:20
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45
Thạch Thảo   12:00
Người Bất Tử   13:20
22/11/2018 Thạch Thảo   08:40, 13:10, 17:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:20, 10:00, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:00, 13:40, 14:25, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:35, 17:15, 17:50, 18:40, 19:10, 19:30, 20:05, 20:40, 21:10, 21:40, 22:05, 22:30, 22:55, 23:15
The Grinch   09:00, 12:00, 14:55
Dạ Quỷ   09:30, 12:30, 16:30, 18:45
Phi Vụ Tiền Giả   09:45, 15:15
Sân Khấu Ánh Sáng   09:50, 11:55, 14:00, 18:15, 20:20
Người Bất Tử   10:00, 13:30, 16:05, 19:00, 21:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:05, 14:05
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:40, 18:00, 22:20
21/11/2018 Thạch Thảo   08:40, 13:10, 17:00, 21:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:20, 10:00, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:00, 13:40, 14:25, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:35, 17:15, 17:50, 18:40, 19:10, 19:30, 20:05, 20:40, 21:10, 21:40, 22:05, 22:30, 22:55, 23:15
The Grinch   09:00, 12:00, 14:55, 19:15
Dạ Quỷ   09:30, 12:30, 16:30, 18:45, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   09:45, 15:15, 20:30
Sân Khấu Ánh Sáng   09:50, 11:55, 14:00, 18:15, 20:20
Người Bất Tử   10:00, 13:30, 16:05, 19:00, 21:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   11:05, 14:05
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:40, 18:00, 22:20
Vũ Điệu Trái TIm   23:30
20/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:40, 11:55, 14:00, 15:00, 17:05, 18:00, 19:10, 20:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:15, 10:00, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:00, 13:40, 14:25, 15:00, 15:50, 16:35, 17:15, 17:50, 18:40, 19:30, 20:05, 20:25, 20:40, 21:15, 22:25, 22:55
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 23:35
Thạch Thảo   09:35, 13:10, 15:20, 21:20
Phi Vụ Tiền Giả   09:45, 15:10, 22:15
The Grinch   09:50, 12:00, 15:30, 19:15
Người Bất Tử   10:00, 13:35, 16:20
Dạ Quỷ   11:10, 12:30, 23:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:40, 17:55
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   14:05, 16:30
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   23:30
19/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:40, 11:55, 14:00, 16:05, 20:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:15, 10:00, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:00, 13:40, 14:25, 15:00, 15:50, 16:15, 16:35, 17:15, 17:50, 18:40, 19:10, 19:30, 20:05, 20:40, 21:30, 22:05, 22:55
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 11:20
Thạch Thảo   09:35, 13:10, 15:25, 17:00
Phi Vụ Tiền Giả   09:45, 15:15
The Grinch   09:50, 12:00, 14:55, 19:15
Dạ Quỷ   10:10, 12:30, 16:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:40, 18:00
Người Bất Tử   13:30, 18:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   14:05, 17:35, 19:00
18/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:40, 11:55, 14:00, 16:15, 18:00, 19:15, 20:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:15, 10:00, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:00, 13:40, 14:25, 15:00, 15:50, 16:35, 17:15, 17:50, 18:45, 19:30, 20:05, 20:40, 21:40, 22:20, 23:00
Thạch Thảo   09:05, 09:40, 18:30, 20:35
Phi Vụ Tiền Giả   09:45, 15:05, 22:30
The Grinch   09:50, 12:00, 13:10, 14:45, 16:50, 19:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:15, 11:20, 12:25, 13:45, 15:25, 16:05, 18:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:35
Dạ Quỷ   14:10, 16:40
Vũ Điệu Trái TIm   18:25, 23:30
17/11/2018 Thạch Thảo   08:40, 13:10, 15:25, 17:35, 19:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:15, 10:00, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:00, 13:40, 14:25, 15:00, 15:50, 16:35, 17:15, 17:50, 18:40, 19:30, 20:05, 20:40, 21:30, 22:20, 23:00, 23:20
The Grinch   09:15, 10:30, 14:45, 16:50, 19:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:20, 11:45, 12:25, 13:30, 15:10, 16:10, 20:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:25, 12:40, 17:45
Phi Vụ Tiền Giả   09:45, 16:00, 23:30
Vũ Điệu Trái TIm   11:20, 18:35
Sân Khấu Ánh Sáng   11:55, 14:00, 20:20, 21:10
Dạ Quỷ   14:10, 16:40
16/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:40, 11:55, 14:00, 16:05, 20:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:15, 10:00, 10:20, 10:50, 11:35, 12:10, 13:00, 13:40, 14:25, 15:00, 15:50, 16:15, 16:35, 17:15, 17:50, 18:40, 19:10, 19:30, 20:05, 20:40, 21:00, 21:30, 22:20, 23:00, 23:25
Vũ Điệu Trái TIm   09:10, 11:20, 23:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:30, 12:40, 20:10
Phi Vụ Tiền Giả   09:45, 13:30, 15:15, 18:15, 22:10
The Grinch   09:50, 12:00, 14:55, 18:00, 19:15
Dạ Quỷ   10:10, 12:30, 16:30, 21:35
Thạch Thảo   11:20, 13:10, 15:25, 17:00, 21:20, 22:45
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   14:05, 17:35, 19:00