Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:10, 14:15, 18:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:30, 17:00, 18:10, 19:30, 20:10, 20:30, 21:00, 22:00, 23:00, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   13:55
Dạ Quỷ   16:05
Thạch Thảo   16:50
22/11/2018 The Grinch   09:00, 13:00, 18:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:30, 10:10, 11:25, 12:00, 12:40, 13:20, 14:30, 15:10, 15:30, 15:50, 16:30, 17:00, 18:25, 19:30, 21:00, 22:00, 22:40, 23:00, 23:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 10:50, 17:40
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:40, 13:30, 17:45, 19:40
Dạ Quỷ   09:25, 21:30
Thạch Thảo   11:10, 14:50, 16:45
Nhà Của Linh Hồn   11:30, 23:45
Người Bất Tử   13:05, 15:20
Phi Vụ Tiền Giả   14:00, 20:30
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   18:00
21/11/2018 Nhà Của Linh Hồn   08:45, 11:10
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:50, 15:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:55, 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 12:55, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:00, 22:00, 22:20, 22:40, 23:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:00, 11:25, 17:35
Sân Khấu Ánh Sáng   09:05, 12:45, 16:20, 18:10, 20:00
Thạch Thảo   10:55, 15:25, 18:20
Dạ Quỷ   11:20, 16:05, 20:45
Người Bất Tử   13:05, 23:00
Phi Vụ Tiền Giả   13:40, 23:00
The Grinch   14:35, 17:15, 19:00
20/11/2018 Nhà Của Linh Hồn   08:45, 11:10
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:50, 15:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:55, 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 12:55, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:00, 22:00, 22:20, 22:40, 23:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:00, 11:25, 17:35
Sân Khấu Ánh Sáng   09:05, 12:45, 16:20, 18:10, 20:00
Thạch Thảo   10:55, 15:25, 18:20
Dạ Quỷ   11:20, 16:05, 20:45
Người Bất Tử   13:05, 23:00
Phi Vụ Tiền Giả   13:40, 23:00
The Grinch   14:35, 17:15, 19:00
19/11/2018 Nhà Của Linh Hồn   08:45, 11:10, 21:50
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:50, 15:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:55, 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 12:55, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:00, 22:00, 22:20, 22:40, 23:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:00, 11:25, 17:35
Sân Khấu Ánh Sáng   09:05, 12:45, 16:20, 18:10, 20:00
Thạch Thảo   10:55, 15:25, 18:20
Dạ Quỷ   11:20, 16:05, 20:45
Người Bất Tử   13:05
Phi Vụ Tiền Giả   13:40, 23:00
The Grinch   14:35, 17:15, 19:00
18/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:50, 09:25, 10:00, 10:35, 11:20, 11:55, 12:30, 13:00, 15:00, 15:40, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 19:50, 20:05, 20:30, 21:00, 22:00, 22:20, 23:00, 23:30
The Grinch   08:50, 10:55, 17:15, 19:00
Thạch Thảo   09:00, 18:50
Sân Khấu Ánh Sáng   09:00, 10:50, 12:40, 13:40, 14:00, 15:20, 17:00, 18:10, 20:35
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:15, 17:40
Dạ Quỷ   11:25, 20:45
Phi Vụ Tiền Giả   12:50
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   15:30
Nhà Của Linh Hồn   22:25
Người Bất Tử   23:00
17/11/2018 Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:00, 12:25, 17:35
Sân Khấu Ánh Sáng   09:10, 11:00, 12:45, 14:35, 16:20, 18:10, 20:00, 21:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:20, 10:00, 11:50, 12:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 19:50, 20:30, 20:50, 21:00, 22:00, 22:20, 23:00, 23:30
The Grinch   11:10, 14:40, 17:30, 19:15
Nhà Của Linh Hồn   12:20
Phi Vụ Tiền Giả   12:40
Người Bất Tử   12:55
Thạch Thảo   14:10, 16:25
Dạ Quỷ   15:15, 21:10
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   15:30, 18:20
16/11/2018 The Grinch   08:50, 11:30, 17:10
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:30, 10:00, 10:35, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:00, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:30
Sân Khấu Ánh Sáng   09:10, 11:00, 12:45, 14:35, 16:00, 16:20, 18:10, 19:00, 20:00, 21:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:20, 13:15, 17:35
Thạch Thảo   09:20, 11:40, 15:20
Dạ Quỷ   11:20, 17:50
Người Bất Tử   13:05
Phi Vụ Tiền Giả   13:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   15:30