Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:00
Thạch Thảo   09:05
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 21:00, 22:20
22/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:45, 11:00, 11:30, 12:30, 13:15, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30, 17:30, 18:15, 19:00, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 22:45
Thạch Thảo   09:10, 13:00, 18:20, 20:30
Sân Khấu Ánh Sáng   09:15, 11:15, 13:30, 17:00
The Grinch   09:30, 15:10, 18:40
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   09:40, 16:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20
Vũ Điệu Trái TIm   14:50
21/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Thạch Thảo   09:10, 14:00, 17:40
Sân Khấu Ánh Sáng   09:15, 10:50, 12:20, 13:40, 17:10, 20:40
The Grinch   09:25, 15:20, 18:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20, 22:20
Vũ Điệu Trái TIm   15:50
20/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Thạch Thảo   09:10, 14:00, 17:40
Sân Khấu Ánh Sáng   09:15, 10:50, 12:20, 13:40, 17:10, 20:40
The Grinch   09:25, 15:20, 18:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20, 22:20
Vũ Điệu Trái TIm   15:50
19/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Thạch Thảo   09:10, 14:00, 17:40
Sân Khấu Ánh Sáng   09:15, 10:50, 12:20, 13:40, 17:10, 20:40
The Grinch   09:25, 15:20, 18:50
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20, 22:20
Vũ Điệu Trái TIm   15:50
18/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:50, 10:50, 12:20, 13:40, 15:50, 17:10, 20:40
Vũ Điệu Trái TIm   09:05, 14:00
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20, 22:20
The Grinch   15:20, 18:50
Thạch Thảo   17:40
17/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   09:15, 10:50, 12:20, 13:40, 17:10, 20:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20, 22:20
Thạch Thảo   14:00, 17:40
The Grinch   15:20, 18:50
Vũ Điệu Trái TIm   15:50
16/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 09:50, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Thạch Thảo   09:10, 17:40
The Grinch   09:30, 15:20, 18:50
Sân Khấu Ánh Sáng   10:50, 12:20, 13:40, 14:10, 15:50, 17:10, 18:00, 19:40, 21:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:20