Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/01/2019 Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:30, 13:15
Chị Trợ Lý Của Anh   08:45, 11:15, 15:15, 19:45, 22:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 10:00, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 19:00, 20:00, 21:00, 21:45, 22:45
Căn Phòng Tử Thần   09:15, 18:30, 22:00
Người vợ ma   09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:30 Các loại khác
Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 14:00, 16:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 16:15, 17:30
21/01/2019 Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:30, 13:15
Chị Trợ Lý Của Anh   08:45, 11:15, 15:15, 19:45, 22:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 10:00, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 19:00, 20:00, 21:00, 21:45, 22:45
Căn Phòng Tử Thần   09:15, 18:30, 22:00
Người vợ ma   09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:30 Các loại khác
Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 14:00, 16:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 16:15, 17:30
20/01/2019 Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:30, 13:15, 22:00
Chị Trợ Lý Của Anh   08:45, 11:15, 15:15, 19:45, 22:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 10:00, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:45
Căn Phòng Tử Thần   09:15, 18:30, 20:45, 23:15
Người vợ ma   09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:45 Các loại khác
Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 14:00, 16:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 16:15, 17:30
19/01/2019 Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:30, 13:15
Chị Trợ Lý Của Anh   08:45, 11:15, 15:15, 19:45, 22:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 10:00, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 19:00, 20:00, 21:00, 21:45, 22:45
Căn Phòng Tử Thần   09:15, 18:30, 22:00
Người vợ ma   09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:30 Các loại khác
Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 14:00, 16:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 16:15, 17:30
18/01/2019 Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   08:30, 13:15
Chị Trợ Lý Của Anh   08:45, 11:15, 15:15, 19:45, 22:30
Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 10:00, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 16:45, 18:15, 19:00, 20:00, 21:00, 21:45, 22:45
Căn Phòng Tử Thần   09:15, 18:30, 22:00
Người vợ ma   09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:30 Các loại khác
Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 23:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 16:15, 17:30
Aquaman: Đế Vương Atlantis   13:45, 17:15
17/01/2019 Võ Lâm Quái Thú   08:30, 16:00, 17:30
Căn Phòng Tử Thần   08:45, 12:00, 14:00, 16:45, 18:45, 20:15, 22:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:15, 10:45, 11:30, 13:00, 15:15, 16:15, 18:00, 19:45, 20:45, 22:00
Linh Hồn Tạm Trú   09:30, 12:30, 14:15, 17:00, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 13:45, 21:00, 22:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 12:15, 15:00, 19:30, 21:30
16/01/2019 Võ Lâm Quái Thú   08:30, 16:00, 17:30
Căn Phòng Tử Thần   08:45, 12:00, 14:00, 16:45, 18:45, 20:15, 22:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:15, 10:45, 11:30, 13:00, 15:15, 16:15, 18:00, 19:45, 20:45, 22:00
Linh Hồn Tạm Trú   09:30, 12:30, 14:15, 17:00, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 13:45, 21:00, 22:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 12:15, 15:00, 19:30, 21:30
15/01/2019 Võ Lâm Quái Thú   08:30, 16:00, 17:30
Căn Phòng Tử Thần   08:45, 12:00, 14:00, 16:45, 18:45, 20:15, 22:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00
Chị Trợ Lý Của Anh   09:15, 10:45, 11:30, 13:00, 15:15, 16:15, 18:00, 19:45, 20:45, 22:00
Linh Hồn Tạm Trú   09:30, 12:30, 14:15, 17:00, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   09:45, 13:45, 21:00, 22:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 12:15, 15:00, 19:30, 21:30