Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:45, 09:30, 11:30, 14:20, 17:10, 19:20, 20:00, 22:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:15, 15:45
Sân Khấu Ánh Sáng   11:40, 15:55
Thạch Thảo   13:30
The Grinch   13:50, 18:10
Phi Vụ Tiền Giả   18:00, 20:40, 23:00
22/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:35, 09:05, 09:30, 10:10, 10:40, 11:20, 11:45, 12:15, 13:25, 14:05, 14:30, 15:00, 15:40, 16:15, 16:50, 17:15, 17:45, 19:35, 20:00, 21:05, 22:20, 22:45
Sân Khấu Ánh Sáng   08:40, 11:05, 14:00, 19:00
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:55, 13:00, 23:25
Thạch Thảo   09:00, 11:50, 13:10, 16:00, 18:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:20, 16:20, 18:25
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:40, 14:45, 18:40
The Grinch   09:45, 15:15, 17:15
Vũ Điệu Trái TIm   11:35, 14:20, 23:50
Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 13:40, 20:45
Người Bất Tử   12:05, 17:15
Dạ Quỷ   16:30
21/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:35, 09:05, 09:30, 10:10, 10:40, 11:20, 11:45, 12:15, 13:25, 14:05, 14:30, 15:00, 15:40, 16:15, 16:50, 17:15, 17:45, 19:00, 19:35, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20, 22:45, 23:20
The Grinch   08:40, 15:30, 17:35, 19:40
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:55, 13:00, 16:30, 19:30, 20:50
Thạch Thảo   09:00, 11:55, 13:25, 18:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:15, 16:10, 18:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:40, 18:25
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 11:35, 14:00, 19:10
Dạ Quỷ   11:05, 14:10
Phi Vụ Tiền Giả   11:30, 13:35, 20:20, 21:50, 23:00
Người Bất Tử   12:05, 16:55
Vũ Điệu Trái TIm   14:45, 23:55
20/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:35, 09:00, 09:30, 10:10, 10:40, 11:20, 11:45, 12:15, 13:25, 14:05, 14:30, 15:00, 15:40, 16:15, 16:50, 17:15, 17:50, 19:00, 19:35, 20:00, 20:35, 21:10, 21:45, 22:20, 22:45, 23:20
The Grinch   08:40, 17:40, 19:40
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:55, 11:05, 13:00, 16:30, 19:30, 20:40, 23:20
Thạch Thảo   09:00, 11:45, 13:45, 18:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:20, 18:00
Người Bất Tử   09:25, 12:05, 13:35, 16:55
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 11:35, 13:50, 14:45, 15:40, 19:10
Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 16:10, 20:20, 23:00
Dạ Quỷ   14:20
Vũ Điệu Trái TIm   15:55, 23:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   18:50
19/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:35, 09:10, 09:30, 10:10, 10:40, 11:20, 11:45, 12:15, 13:25, 14:05, 14:30, 15:40, 16:15, 16:50, 17:15, 18:25, 19:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:10, 21:45, 22:10, 22:20, 22:45, 23:15
The Grinch   08:40, 13:25, 17:35, 19:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:55, 13:00, 17:50, 19:30, 21:10
Thạch Thảo   09:00, 11:55, 15:30, 16:50, 19:05
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:20, 16:10, 18:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:40, 18:25, 23:40
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 11:35, 14:00, 16:00, 20:20
Dạ Quỷ   11:05, 14:20, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 13:35, 15:05, 20:50, 21:35
Người Bất Tử   12:05, 16:55
Vũ Điệu Trái TIm   14:45, 23:55
18/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:35, 09:25, 10:10, 10:40, 11:20, 11:45, 12:10, 12:55, 13:25, 14:05, 14:30, 15:10, 15:40, 16:15, 16:50, 17:15, 17:45, 18:25, 19:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:10, 21:45, 22:10, 22:20, 22:45, 23:20
Vũ Điệu Trái TIm   08:35, 23:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:55, 20:50
Thạch Thảo   09:00, 12:35, 19:10, 23:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:20, 16:10
The Grinch   09:45, 11:10, 13:10, 14:25, 14:50, 18:00, 19:00, 19:30
Sân Khấu Ánh Sáng   09:50, 11:35, 16:50, 20:05
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:00, 12:00, 18:25
Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 13:35, 21:00
Dạ Quỷ   16:40, 21:30
Người Bất Tử   16:55
17/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:35, 09:00, 09:30, 10:10, 10:40, 11:20, 11:45, 12:15, 12:55, 13:25, 14:05, 14:30, 15:00, 15:40, 16:15, 16:50, 17:15, 17:45, 18:25, 19:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:10, 21:45, 22:20, 22:45, 23:20
Thạch Thảo   08:35, 11:50, 14:20, 18:50, 23:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:55, 21:00
Sân Khấu Ánh Sáng   09:10, 11:35, 16:00, 19:35
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:20, 16:10, 18:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:40, 12:15, 18:25
The Grinch   09:45, 11:10, 13:10, 14:00, 15:10, 17:10, 19:15
Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 13:35, 20:50
Vũ Điệu Trái TIm   14:45, 23:55
Người Bất Tử   16:55
Dạ Quỷ   21:35
16/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   08:35, 09:30, 10:05, 10:40, 11:20, 11:45, 12:15, 12:55, 13:25, 14:05, 14:30, 15:00, 15:40, 16:50, 17:15, 17:45, 18:25, 19:35, 20:00, 20:30, 21:10, 21:30, 22:20, 22:45, 23:20
The Grinch   08:40, 16:20, 17:20
Thạch Thảo   08:55, 11:50, 15:10, 17:05, 19:15
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   08:55, 19:30
Phi Vụ Tiền Giả   09:10, 11:55, 13:40, 20:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   09:30, 16:10, 18:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:40, 18:25
Sân Khấu Ánh Sáng   09:45, 11:00, 11:40, 13:05, 14:00, 16:00, 20:20
Người Bất Tử   12:05, 16:55
Dạ Quỷ   14:40
Vũ Điệu Trái TIm   14:45, 23:55