Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   15:20, 11:25, 18:25, 21:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:35, 10:15, 14:10, 15:0, 16:30, 18:0, 19:45, 20:20, 22:10
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:0, 17:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:55, 18:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:15, 19:25
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   16:0, 10:50, 12:20, 14:45, 21:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   13:50, 10:10, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:40, 15:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:25, 10:45, 13:5, 18:5, 20:25
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:35, 10:55, 15:15, 17:35, 19:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   13:15, 22:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:20, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   19:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   15:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   17:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   22:0