Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   14:0, 17:0
Venom   xem phim Venom   10:0, 10:30, 11:0, 11:50, 12:30, 13:25, 14:15, 14:55, 15:50, 17:30, 18:15, 19:15, 20:0, 20:40, 21:40, 22:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:15, 19:45
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:45, 17:50
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   16:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   19:0, 9:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   23:10, 21:5, 15:5, 13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   19:50, 15:10, 17:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:15, 9:55, 10:30, 12:5, 12:45, 14:5, 15:0, 17:15, 19:30, 20:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:0, 15:55
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:25
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:5, 12:15, 16:25, 18:15, 20:5