Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   21:50, 12:50, 9:20, 15:40, 17:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   15:10, 17:30, 19:40, 8:50, 11:0, 13:10, 14:30, 19:0, 20:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 14:50, 12:40, 8:20, 21:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:0, 16:40, 18:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   13:30, 17:20, 19:30, 21:20, 9:10, 11:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   12:45, 11:5, 9:25, 14:25, 16:5, 19:35, 21:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:15, 12:50, 15:25, 18:0, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 12:0, 14:15, 16:30, 18:45, 21:0, 20:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:50, 15:30, 17:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:0, 13:40, 17:20, 19:15, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:50, 10:55, 14:15, 17:35, 20:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 10:45, 11:45, 14:0, 14:55, 16:15, 17:10, 18:30, 19:30, 20:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:25, 21:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:50, 13:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   13:30, 16:50, 19:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:0, 15:40, 21:10