Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:15, 13:50, 15:30, 17:10
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   9:45, 13:55
Venom   xem phim Venom   9:20, 10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 17:0, 18:0, 18:45, 19:15, 20:15, 20:40, 21:20
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:25, 15:35, 18:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:15, 14:40, 18:10, 21:30
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:30, 12:0, 12:50, 16:15, 19:45, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   14:40
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   10:15
Venom   xem phim Venom   10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:0, 16:0, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:0
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:50
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:10, 16:40, 17:40, 20:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   15:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:30, 19:10, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:40, 9:30, 10:50, 11:40, 13:0, 13:50, 15:10, 16:0, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21:40
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   16:30, 12:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   21:0, 18:20, 13:50, 9:20
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:10, 12:50, 22:0
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:0, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10