Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:20, 12:40
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   20:50, 18:30, 11:20, 13:35, 15:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:0
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   11:20, 16:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   21:20, 19:0, 9:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:20, 10:45, 17:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 12:45, 15:0, 19:15, 21:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 8:40, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   21:10, 19:0, 9:20, 14:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   21:20, 19:10, 17:0, 14:40, 12:20, 10:10
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   21:40, 11:15, 15:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:10, 11:15, 13:20, 17:20, 19:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:40, 13:30, 19:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:10, 12:40
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   11:40, 13:10, 16:10, 17:50, 20:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:0, 14:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   21:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:50, 20:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   14:50, 19:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   17:0, 19:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   15:20, 21:10