Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:15, 11:10, 13:5, 15:0, 17:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40, 20:30, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:40, 12:30, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:0, 15:0, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:40, 12:10, 14:10, 16:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:30, 10:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   19:0, 14:25, 12:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:45, 11:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:5, 13:15, 16:45, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:0, 10:40, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   23:30, 17:10, 12:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   17:0, 11:40, 13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:55, 18:0, 9:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:40, 10:45, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:45, 14:0, 18:5