Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   11:30, 17:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:40, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   20:15, 15:45, 13:25, 11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:50, 11:5, 9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   16:30, 9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   17:5, 8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:45, 10:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   17:50, 10:55, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:20, 13:20, 17:20