Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   13:15, 9:40, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:15, 17:25, 20:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   12:20, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   16:20, 10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   16:35, 9:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   13:40