Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:45, 14:0, 15:30, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 11:10, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10, 18:40, 20:10, 21:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   15:10, 10:25, 8:30, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:45, 11:35, 13:25, 15:15, 17:5, 18:55, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:40, 12:20, 14:30, 18:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:40, 12:40, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:0, 13:0, 14:40, 17:20, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   0:0, 8:55, 12:20, 15:15, 16:20, 10:45