Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   13:30, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:15, 13:50, 17:30, 19:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   17:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   18:0, 9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:55, 15:0, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   11:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:0, 16:0