Tên phim Giờ chiếu Thể loại
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:30, 15:10, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   12:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   15:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:35, 10:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   15:0, 17:45, 10:20, 12:10