Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   15:35, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   15:5, 13:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   8:40, 18:20, 13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   16:45, 11:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   18:35, 13:45, 9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:50, 18:30, 15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   15:35, 10:30, 11:30, 14:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   16:50, 10:0, 21:20