Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:20, 16:45, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:35, 17:10, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:10, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:30, 15:25, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:0, 14:30, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   20:10, 12:10, 14:10, 16:10, 8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   18:15, 13:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:5, 10:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:20, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   18:45, 10:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:40, 14:25, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:20, 13:30, 18:10