Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   11:0, 13:0, 17:0, 18:45, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   14:50, 16:30, 18:10, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   18:25, 13:25, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:20, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   18:5, 12:35, 9:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   8:15, 12:40, 14:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:15, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   14:50, 11:0, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:55, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:5, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:15, 16:45, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:35, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   16:15, 22:20, 8:30