Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:20, 14:0, 18:5, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   17:0, 21:40, 19:20, 14:40, 10:0, 12:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:50, 14:15, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:40, 11:20, 13:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:5, 11:55, 14:15, 15:40, 16:20, 18:40, 19:40, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:40, 14:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:0, 13:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:0, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:30, 21:10, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   17:0