Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   8:45, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   16:50, 20:0, 18:25, 14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   13:30, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   8:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   14:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   9:15, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   18:0, 17:0