Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:20, 15:15, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   19:10, 13:35, 9:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:20, 14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:35, 14:25, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:20, 16:15, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   14:0, 9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:55, 18:0, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   18:5, 13:50, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   21:35, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:40, 15:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   18:15, 20:15, 11:0, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:50, 15:50, 20:20