Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:10, 15:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:30, 14:15, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:35, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:25, 13:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   8:5, 11:0, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:30, 16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   21:25