Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:15, 15:10, 16:15, 19:5, 20:45, 21:35, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:15, 14:35, 19:0, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 10:55, 16:10, 18:40, 20:40, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 11:0, 12:5, 13:25, 14:30, 15:35, 16:40, 17:35, 19:5, 20:5, 20:50, 21:25, 22:0, 22:35, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:0, 9:35, 11:0, 11:20, 12:5, 13:5, 14:30, 15:25, 16:55, 19:55, 21:25, 22:0, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   16:5, 18:40, 20:45, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:15, 9:35, 10:50, 16:5, 19:25, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:45, 12:0, 14:20, 16:40, 19:5, 20:15, 21:30, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:5, 11:45, 14:30, 18:55, 19:55, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:25, 14:25, 17:15, 18:40, 19:45, 21:10, 22:0, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:45, 14:45, 15:30, 17:45, 20:5, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:45, 12:5, 14:25, 15:20, 16:50, 19:10, 20:45, 23:5