Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   9:45, 13:20, 16:55, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:20, 13:10, 17:45, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:0, 13:0, 15:0, 18:20, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   11:15, 14:50, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   12:20, 14:50, 17:50, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   17:15

Thời tiết một số khu vực