Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   10:15, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   14:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   8:55, 15:40, 16:50, 18:0