Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   14:30, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:0, 12:0, 14:15, 16:45, 19:0, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:30, 19:15, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:50, 15:10, 18:30, 20:55, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:5, 11:25, 13:35, 18:0, 20:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:20, 10:10, 11:40, 14:0, 14:50, 16:15, 17:10, 18:30, 19:30, 20:45, 21:20, 22:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:5, 11:15, 13:25, 15:35, 17:45, 19:55, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:0, 11:15, 13:5, 14:45, 15:50, 18:5, 19:15, 21:5, 22:5, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:30, 10:40, 12:15, 13:0, 15:15, 17:15, 20:0, 21:35, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:35, 14:30, 16:35, 19:0, 21:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:30, 11:50, 16:10, 18:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:10, 13:30, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:0, 16:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:0, 13:30, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:50, 11:50, 15:45, 20:0, 23:10

Thời tiết một số khu vực