Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:55, 10:50, 12:45, 16:20, 18:10, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:50, 16:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:15, 13:30, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:50, 15:0, 15:45, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:45, 12:0, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:0, 10:50, 13:50, 17:50, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:50, 10:45, 14:30, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   13:15, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:40, 14:0, 18:45, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:45, 11:45, 16:30, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:15, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:15, 15:45, 17:45, 22:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:50, 14:0, 15:55, 18:15, 20:25

Thời tiết một số khu vực