Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 12:40, 13:55, 19:30, 22:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:15, 13:30, 14:30, 15:45, 18:0, 20:15, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:45, 11:30, 12:15, 13:45, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:20, 12:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:30, 19:5, 21:15, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:15, 11:0, 12:50, 15:35, 17:55, 19:20, 20:10, 22:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:0, 17:50, 20:0, 22:30, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 9:40, 10:30, 11:10, 11:45, 12:40, 13:20, 13:50, 14:50, 15:30, 15:55, 17:0, 19:10, 20:5, 21:20, 22:5, 22:35, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:50, 9:30, 10:15, 11:30, 12:30, 13:30, 14:40, 15:25, 17:0, 18:35, 20:25, 21:35, 22:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:0, 11:40, 14:0, 15:40, 17:35, 21:35, 23:0, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:40, 13:45, 15:55, 20:15, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   12:15, 14:25, 16:35, 20:55, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:20, 11:20, 15:40, 16:40, 19:30, 21:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 14:0, 18:45, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:15, 11:0, 13:15, 14:15, 15:15, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 13:50, 15:40, 17:45, 19:40, 21:5, 21:45, 22:25, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:50, 13:50, 20:30

Thời tiết một số khu vực