Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   10:40, 15:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   12:20, 15:15, 18:10, 21:5