Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   13:45, 16:40, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   7:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   8:45, 11:15, 12:45, 17:20, 19:0