Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:50, 16:10, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:20, 14:40, 16:25, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   18:55, 14:50, 10:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:15, 16:30, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:5, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:20, 14:25, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:20, 10:20, 14:20, 16:10, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:15, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   18:10, 9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:20, 10:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   22:20, 20:5, 12:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   14:30, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:0, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:30, 14:50, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   17:5, 9:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:10, 15:30, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:0, 14:25, 18:30