Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:45, 15:15, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:0, 12:50, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:10, 16:10, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   7:45, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   18:20, 8:0, 12:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   18:15, 12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   0:10, 9:15