Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   8:50, 12:20, 15:50, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   14:20, 17:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   10:50, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   10:0, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   19:30, 14:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   11:25