Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:20, 10:15, 9:15, 15:40, 16:35, 13:35, 17:45, 19:50, 20:50, 21:55, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 10:10, 11:55, 12:35, 14:20, 15:0, 16:45, 17:25, 19:10, 19:50, 21:35, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 10:30, 11:45, 12:45, 19:50, 15:35, 11:20, 14:0, 15:0, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   13:30, 12:35, 11:55, 11:0, 10:5, 9:25, 8:55, 16:0, 15:15, 14:25, 14:0, 16:30, 18:30, 19:0, 19:25, 20:5, 21:0, 21:30, 22:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 20:30, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 12:0, 14:10, 18:20, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:0, 10:45, 11:25, 12:15, 13:10, 14:40, 15:35, 16:15, 17:5, 18:0, 18:50, 20:25, 21:30, 22:50, 23:15, 23:50, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:0, 9:10, 10:30, 11:35, 13:0, 14:0, 15:25, 16:25, 17:50, 18:50, 20:15, 21:15, 22:40, 23:40, 8:40, 10:0, 11:5, 12:25, 13:30, 14:50, 15:55, 17:15, 19:40, 20:40, 22:5, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:0, 9:55, 10:20, 11:35, 12:15, 12:40, 13:55, 14:35, 15:0, 16:55, 17:20, 17:50, 18:15, 18:45, 19:15, 21:35, 22:10, 23:55, 8:55, 12:50, 16:5, 21:5, 23:25, 20:35, 20:50, 13:30, 15:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:10, 10:15, 10:50, 11:40, 12:15, 12:45, 13:20, 14:10, 14:45, 15:15, 16:40, 17:15, 17:45, 19:10, 19:45, 20:15, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 15:50, 11:25, 8:50, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:0, 8:25, 9:50, 10:25, 11:10, 11:50, 12:50, 13:35, 14:15, 14:40, 15:15, 16:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:25, 22:25, 23:30, 23:45, 15:40, 18:5, 20:30, 22:55, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   17:35, 15:10, 12:45, 10:20, 8:55, 11:20, 13:45, 16:10, 18:35, 19:55, 21:0, 22:25, 23:25, 22:55, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:5, 12:25, 13:25, 14:45, 15:50, 17:5, 18:15, 18:55, 20:40, 21:35, 23:5, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:50, 12:0, 13:10, 14:10, 16:20, 17:40, 18:30, 20:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 11:0, 12:20, 13:10, 14:30, 15:30, 16:45, 18:0, 19:0, 22:0, 19:45, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:55, 9:20, 11:15, 11:40, 13:35, 14:0, 15:10, 15:55, 16:20, 18:40, 19:0, 19:30, 20:15, 21:0, 21:15, 21:50, 22:35, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:15, 10:15, 11:30, 13:45, 15:0, 16:0, 18:10, 20:15, 21:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:45, 11:55, 15:55, 18:10, 20:20