Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Tiền Sử   xem phim Ngôi Làng Tiền Sử   16:0, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Tiền Sử   xem phim Ngôi Làng Tiền Sử   10:35, 14:35