Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 12:50, 14:50, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   12:30, 15:10, 19:10, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 11:30, 13:50, 18:15, 20:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:50, 12:5, 14:20, 16:35, 18:50, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:15, 16:10, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:15, 12:30, 14:45, 17:0, 19:15, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:20, 12:10, 14:20, 16:20, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:35, 12:25, 13:50, 16:25, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:0, 16:5, 18:25, 20:50, 8:25, 14:10, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 16:35, 8:5, 10:35, 13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:20, 13:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 8:40, 12:15, 13:45, 14:50, 16:10, 23:10, 21:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:45, 11:15, 14:35, 20:15, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   12:40, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:55, 10:55, 15:30, 20:5, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   14:15, 20:15, 21:45, 11:30, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:0, 15:35, 17:45, 19:5, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 10:45, 13:0, 15:30, 17:45, 20:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:55, 13:50, 16:0, 18:20, 20:25