Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:45, 15:15, 18:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   14:15, 23:0